Setkání onkogynekologických center 30.1.2023

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK; Osobně přítomni zástupci všech onkogynekologických center. 

Prezentace prof. Dušek (ÚZIS)

 • úhrady, vykázaná péče
 • délka hospitalizace v jednotlivých centrech
 • centralizace péče – unikátní data ČR >85% pacientek s gynekologickým ZN léčeno v centrech
 • přehled 3 a 5letého přežití
 • další kroky a vývoj – provázání centralizace péče s úhradovými mechanismy, nutnost revize systému sledovaných indikátorů kvality péče

Diskuse – otázka definice indikátorů kvality a možné dopady na změnu počtu center

Referování diagnosticko-terapeutických výsledků a vědecké aktivity za rok 2021

Přehled nových záchytů ZN za rok 2021

CentrumC50C51C52C53C54C56Celkem nových záchytů 
Fakultní nemocnice Brno90122508756212
Fakultní nemocnice Bulovka117724010248202
Fakultní nemocnice Hradec Králové0164367465199
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady1004812124164151500
Fakultní nemocnice Motol083247631142
Fakultní nemocnice Olomouc0154437280215
Fakultní nemocnice Plzeň0111537771216
FN s Poliklinikou Ostrava0204599472249
KNTB, a.s. Zlín072246060153
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem0124235145140
Masarykův onkologický ústav Brno01434114177276
Nemocnice České Budějovice0133265253147
Nemocnice Jihlava0130116020104
Nemocnice Pardubice082128136139
NsP Nový Jičín016137138109301
ÚPMD Praha3782211111040
Všeobecná fakultní nemocnice2418348123119293

Setkání onkogynekologických center

19.10.2020, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Přítomni osobně nebo on-line zástupci všech onkogynekologických center s výjimkou FN Brno, kteří omluveni.

Na úvod setkání referuje prof. Cibula o aktuální problematice organizace onkologické péče v ČR s ohledem na vyjádření onkologické společnosti, která se aktivně snaží odebrat možnost farmakoterapie z rukou subspecializací. Kromě přímého vlivu na kvalitu i dostupnost péče by taková změna rovněž znemožnila pokračování klinických studií. Vytvořeno proto stanovisko 4 odborných společností (onkogynekologické, onkourologické, pneumoonkologické a dermatoonkologické). Proběhla dílčí jednání na MZ. Jednání s onkogynekologickou společností bylo zatím odloženo.
Prof. Rob shrnuje vzdělávací program v onkogynekologii. Trvání programu nadále minimálně 3 roky, zvýšen důraz na znalosti farmakoterapie včetně imunoterapie. V logbooku upraveny požadavky na výkony v souladu s aktuálními trendy operační léčby. Hlavní změny proto u C53. Připraven nový sylabus otázek, i zde s navýšením požadavků na farmakoterapii. Program aktuálně schválen, čeká se vyjádření akreditační komise. K tématu se vyjadřuje doc. Feyreisl s otázkou kompetencí ESGO vs. EBCOG, která se bude dále řešit.
Prof. Cibula informuje o nemožnosti hlásit indikátory kvality v důsledku zaneprázdněnosti ÚZIS (Covid, pozdní hlášení do NOR). O skutečnosti informováno MZ, které souhlasí s posunem termínů a dohlášením do konce roku. Snaha o dosažení standardizace postupu v hlášení. Dr. Gobel dotazuje časnější potřebu získání dat pro reakreditaci. Zde je však jedinou možností individuální poptání ÚZIS.
Prof. Rob představuje plán aktualizace národních doporučených postupů. Zdůrazněna jejich potřeba pro odbornou diskusi, znalecké posudky i jednotnou klinickou praxi. Připraví pracovní skupiny. Komentář prof. Pilky, zda se po aktualizaci postupů nepokusit o získání souhlasného stanoviska u onkologické společnosti.
Na závěr prof. Cibula informuje o činnosti CEEGOG, jejímiž členy je 15 ze 17 onkogynekologických center. Česká centra jsou obecně aktivní, dobře spolupracující. Nadále nabídka úzké kooperace a pomoci centrální office v onkogynekologickém centru VFN.
Posléze jednotlivá centra referují diagnosticko-terapeutické výsledky a vědeckou aktivitu za rok 2019, jejichž přehled uveden v tab.

CentrumC50C51C52C53C54C56Celkem nových záchytů
Fakultní nemocnice Brno7362348756185
Fakultní nemocnice Hradec Králové0121457479212
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady884211116157144474
Fakultní nemocnice Motol0184646126178
Fakultní nemocnice Olomouc0105286055155
Fakultní nemocnice Plzeň0255487070218
FN s Poliklinikou Ostrava01226113062267
KNTB, a.s. Zlín090246563161
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem0123215442141
Masarykův onkologický ústav Brno014106612978297
Nemocnice České Budějovice0102245445134
Nemocnice Jihlava0100126023105
Nemocnice Na Bulovce941853211543222
Nemocnice Pardubice0111207846156
NsP Nový Jičín01834111894274
ÚPMD Praha6942113402380
Všeobecná fakultní nemocnice20214372109111305

SETKÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER 9.9.2019

20.9.2019
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Přítomni zástupci a/nebo vedoucí všech onkogynekologických center

 1. Prof. Cibula informuje o úspěšném průběhu reakreditačního řízení ve 14 onkogynekologických centrech, zbylá 3 centra (FNKV, ÚPMD, Pardubice) mají plánovánu reakreditaci na rok 2020. Akreditaci nezískaly nemocnice v Liberci a ve Znojmě.
 2. Prof. Cibula a prof. Rob shrnují, že došlo ke shodě mezi odbornou společností, plátci zdravotní péče a MZ ČR (resp. pracovní skupinou na MZ ČR) na seznamu onkogynekologických výkonů, které by měly být hrazeny pouze v akreditovaných centrech. Některé pojišťovny budou uplatňovat okamžitě. Ve VZP již však proběhla dohadovací řízení, výkony budou nasmlouvány akreditovaným centrům, ale až s novou smlouvou.
 3. Prof. Cibula a prof. Rob dále uvádějí, že byl aktualizován vzdělávací program v onkogynekologii. Úpravy programu reflektují snižování počtu některých výkonů (snížení počtu radikálních hysterektomií, sjednocení laparotomických a laparoskopických lymfadenektomií). V programu jsou nově definována akreditovaná centra, ve světle úprav je změněn i logbook. V rámci programu přibyla definice kompetencí onkogynekologa. Rovněž je definována pozice školitele v onkogynekologii, která vyžaduje minimálně 3 roky praxe v subspecializaci.
 4. Prof. Sláma informuje o webových stránkách sekce (www.onkogynekologie.com) s apelem na pravidelnou aktualizaci kontaktů na vedoucí onkogynekologických center, která je důležitá pro rychlou komunikaci. Dále seznamuje s doporučeným postupem pro sledování pacientek po léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů, která byla oponována a schválena výborem ČGPS JEP a bude ještě letos publikována v České gynekologii. Zástupcům onkogynekologických center je rovněž představen návrh na zařazení HPV DNA testu do screeningu C53, který byl schválen výborem onkogynekologické sekce, ale vetován výborem sekce pro cervikální kolposkopii a patologii, a jehož další osud bude diskutován s výborem ČGPS JEP.
 5. Prof. Dušek v zastoupení prof. Cibulou v prezentaci statistických indikátorů předkládá pozitivní informaci o posunu onkogynekologických výkonů do center, která vykazují obecně lepší přežití na všechna zhoubná gynekologická onemocnění. Mimo centra řešeno do 10 % výkonů.
 6. Dále jsou referovány nově nastupující mechanismy úhrad, které vychází z nákladů na hospitalizaci pacientky. V rámci MDC 13 je nově definováno 7 DRG bází, na které je vyhrazeno z analýzy nákladů z roku 2017 celkově 283 mil. Kč. Platby za případ budou nově řešeny mimo paušál.
 7. Následně je diskutováno hlášení definovaných indikátorů kvality. Současná data dokládají vysokou kvalitu péče v centrech. Další hlášení stávajících indikátorů je plánováno na září 2020 s následným hodnocením pracovní skupinou MZ ČR.
 8. Závěrem je prof. Cibulou shrnuta role a účast českých onkogynekologických center v CEEGOG. Představeno je rovněž aktuální portfolio běžících komerčních a akademických studií a související problematika smluvních vztahů a GDPR. Prof. Zikán připomíná kongres SNGP, který bude letos v Praze, a vybízí k aktivní účasti.
 9. Přehled záchytů zhoubných nádorů v jednotlivých centrech.
 10. Přehled záchytů zhoubných nádorů v jednotlivých centrech.
CentrumCelkem ZN/ pouze gynekologické bez ZN prsůPrekancerózyZN prsuZN vulvyZN vaginyZN cervixuZN děložního tělaZN tuby a ovariaJiné ZN
VFN584 / 3635312211948712013315
FN Brno155 / 8913466912372508
Zlín156 / 156143912460627
NNB291 / 184118107543787517
Pardubice178 / 1781631422681546
FNM162 / 1623361053267471
Jihlava113 / 113391411550336
Hradec Králové426 / 1761532501212382453
Ústí n. L124 / 124667118623611
FNKV486 / 3758421112113901241234
ÚPMD421 / 781513435314292717
Olomouc204 / 2047611233608414
MOU270 / 2703614647121694
N. Jičín303 / 303741311311381106
Č. Budějovice151 / 1512661501758613
Plzeň238 / 2382861735983699
Ostrava192 / 1921401354366655

Zapsal J. Sláma

SCHŮZE VÝBORU ONKOGYNEKOLOGICKÉ SEKCE ČGPS – 23.11.2018 MIKULOV

6.12.2018
Přítomni (bez titulů) – Cibula, Halaška, Rob, Sláma, Weinberger, Zikán

 1. Diskutovány posuny v nasmlouvání výkonů radikálních onkogynekologických operací pouze pro onkocentra. Prof. Rob referuje o podpoře na úrovni MZ i o plánovaných úpravách smluv s pojišťovnami. Z úprav zatím vyjmuty kódy DRG, u kterých vyčkáváno na program „restart DRG“, a kódy robotických výkonů.
 2. Probíhající reakreditace onkocenter. Všechna stávající centra splňují požadavky – předpokladem je, že nedojde k žádným změnám oproti aktuální síti. Pro budoucnost plánováno hodnocení center společnou kooperací mezi odbornými společnostmi, ÚZIS a MZ.
 3. Probrány sporné body doporučeného postupu pro poléčebné sledování gynekologických malignit vypracovaného klinickými onkology. Výbor připraví návrh na rozsah dispenzárních kontrol i kritéria pro triage pacientek vhodných pro časné předání do péče registrujícího gynekologa.
 4. Diskutován obsah a rozsah webových stránek onkogynekologie.com – rozhodnuto o ponechání v aktuální podobě statické informační a kontaktní platformy.
 5. Návrh doc. Halašky na zapojení „mladých“ onkogynekologů a onkogynekologů v tréninku do práce výboru. Po diskuzi spíše zamítnut, neboť počet onkogynekologů v celé ČR je limitovaný a jednotlivé skupiny i týmy již nyní kooperují.

  Zapsal: J. Sláma

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER – 28.5.2018 – POSLUCHÁRNA GPK VFN A 1. LF UK

12.6.2018
• Rob prezentoval výsledky voleb do výboru Onkogynekologické sekce ČGPS (bez titulů):
Cibula, Rob, Sláma, Halaška, Zikán, Fišerová, Weinberger
• Novým předsedou sekce byl zvolen Cibula, místopředsedou Rob, vědeckým sekretářem Sláma
• Cibula prezentoval část statistických dat získaných od plátců zdravotní péče, které zpracovává doc. Dušek.
• Dokladem centralizace onkogynekologické péče je, že většina radikálních výkonů je řešena v centrech (např.: 97% radikálních hysterektomií provedeno v onkocentrech), otázkou zůstává správné a jednotné vykazování (kód/DRG)
• Sehnal referoval o „Restart DRG“ pro onkogynekologii. Výstup bude poslán v kopii prof. Cibulovi (SNGP) a dr. Dvořákovi (ČGPS).
• Následně proběhla prezentace výsledků jednotlivých onkocenter. V přehledu je uvedena v tabulce.
• Na zasedání navazovalo setkání českých center participujících v CEEGOG s prezentací akademických a komerčních studií a nabídkou školení pro studijní koordinátorky v centrální kanceláři CEEGOG při VFN.

CentrumN záchytů C50N „gynekologických“ záchytů
FN Plzeň221
FN Olomouc175
FN Brno83148
Zlín160
FN Hradec Králové238180
Pardubice157
MOÚ265
Nemocnice Na Bulovce107105
Jihlava116
FNKV84374
Nový Jičín321
Ústí nad Labem133
ÚPMD47599
VFN134444
FN Ostrava211
České Budějovice123
FNM212

výstupy:
• Oficiální žádost na doc. Duška o zaslání statistických dat jednotlivým centrům před reakreditací (Cibula)
• Rozeslat seznam DRG pro onkogynekologii (Halaška)

zapsal: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

ONKOCENTRA 2017/2018 + CEEGOG CENTRA

3.5.2018
Vážení kolegové, 1.5.2018
rádi bychom Vás pozvali na schůzku zástupců onkogynekologických center, které se uskuteční 28. května 2018 v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze – Apolinářská 18!
Setkání se uskuteční v posluchárně (přízemí) od 12.00 do 14.30 hod. Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do 17.00 hod.
Agenda setkání onkogynekologických center:
• Seznámení s výsledky voleb – Nový výbor Onkogynekologické sekce 2018-2222
• Jednání na MZ – proplácení kodu onkogynekologické radikální léčby
• Reakreditace center 2018 – výzva MZ ČR
• Referování center 2018 – každé centrum si připraví souhrnou prezentaci s jednotlivými dg.-
• Různé
Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do 17.00 hod.
Agenda CEEGOG:
• ENGOT a ENGOT studie
• Rare tumor group
• Etické komise, smlouvy, rozpočty
• Kapacita studijních týmů
• CEEGOG studie v ČR
Návrhy na doplnění agendy jak pro setkání onko center tak CEEGOG prosím zasílejte nejpozději do 10. května.
Prosíme o potvrzení účasti centra – lukas.rob@fnkv.cz a CEEGOG ivana.nohova@vfn.cz
Na shledání za výbor onkogynekologické sekce

Prof. MUDr. David Cibula, CSc. Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

ESGO AKREDITACE V ČR

10.7.2017
15.6.2017 získala Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3. LFUK jako 3. pracoviště v České republice ESGO akreditaci.

Michael Halaška