SCHŮZE VÝBORU ONKOGYNEKOLOGICKÉ SEKCE ČGPS – 23.11.2018 MIKULOV

6.12.2018
Přítomni (bez titulů) – Cibula, Halaška, Rob, Sláma, Weinberger, Zikán

  1. Diskutovány posuny v nasmlouvání výkonů radikálních onkogynekologických operací pouze pro onkocentra. Prof. Rob referuje o podpoře na úrovni MZ i o plánovaných úpravách smluv s pojišťovnami. Z úprav zatím vyjmuty kódy DRG, u kterých vyčkáváno na program „restart DRG“, a kódy robotických výkonů.
  2. Probíhající reakreditace onkocenter. Všechna stávající centra splňují požadavky – předpokladem je, že nedojde k žádným změnám oproti aktuální síti. Pro budoucnost plánováno hodnocení center společnou kooperací mezi odbornými společnostmi, ÚZIS a MZ.
  3. Probrány sporné body doporučeného postupu pro poléčebné sledování gynekologických malignit vypracovaného klinickými onkology. Výbor připraví návrh na rozsah dispenzárních kontrol i kritéria pro triage pacientek vhodných pro časné předání do péče registrujícího gynekologa.
  4. Diskutován obsah a rozsah webových stránek onkogynekologie.com – rozhodnuto o ponechání v aktuální podobě statické informační a kontaktní platformy.
  5. Návrh doc. Halašky na zapojení „mladých“ onkogynekologů a onkogynekologů v tréninku do práce výboru. Po diskuzi spíše zamítnut, neboť počet onkogynekologů v celé ČR je limitovaný a jednotlivé skupiny i týmy již nyní kooperují.

    Zapsal: J. Sláma