PŘIHLÁŠKA DO OG SEKCE ČGPS

Členství

Členem Onkogynekologické sekce se muže stát každý člen České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, který má aktivní zájem o prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů žen.

K přijetí za aktivního člena sekce je tedy nutné být zároveň členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a české gynekologicko-porondické společnosti (ČGPS ČLS JEP). O členství může každý člen ČGPS požádat ve svém profilu na stránkách ČLS JEP zde: https://www.cls.cz/clenstvi, kde se lze také registrovat jako člen ČLS i ČGPS, pokud jimi dosud nejste.

K základním povinnostem člena sekce patří aktivní činnost v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných nádorů a placení ročních členských poplatků. Člen je povinen nahlásit elektronicky změny údajů uvedené v databázi členů (zejména změna adresy, pracoviště, atd.) prostřednictvím svého profilu na stránkách ČLS JEP. Členství v sekci zaniká na žádost člena, zrušením členství v České gynekologicko-porodnické společnosti dle stanov nebo rozhodnutím výboru v důsledku neplacení členských poplatků sekce v termínu do 1. 9. následujícího kalendářního roku.