PŘIHLÁŠKA DO OG SEKCE ČGPS

Členství

Členem Onkogynekologické sekce se muže stát každý člen České gynekologicko-porodnické společnosti, který má aktivní zájem o prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů žen.
K přijetí za aktivního člena je nutno vyplnit přihlášku o členství, která je přiložena a tu odeslat na sekretariát sekce. Výbor sekce, který zasedá minimálně dvakrát ročně, informuje člena o přijetí, které odsouhlasí na své schůzi. K základním povinnostem člena sekce patří aktivní činnost v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných nádorů a placení ročních členských poplatků. Člen je povinen nahlásit elektronicky změny údajů uvedené v databázi členů (zejména změna adresy, pracoviště, atd.) sekretariátu sekce do jednoho měsíce. Členství v sekci zaniká na žádost člena, zrušením členství v České gynekologicko-porodnické společnosti dle stanov nebo rozhodnutím výboru v důsledku neplacení členských poplatků sekce v termínu do 1. 9. následujícího kalendářního roku.


Přihláška (PDF)