Setkání onkogynekologických center

19.10.2020, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Přítomni osobně nebo on-line zástupci všech onkogynekologických center s výjimkou FN Brno, kteří omluveni.

Na úvod setkání referuje prof. Cibula o aktuální problematice organizace onkologické péče v ČR s ohledem na vyjádření onkologické společnosti, která se aktivně snaží odebrat možnost farmakoterapie z rukou subspecializací. Kromě přímého vlivu na kvalitu i dostupnost péče by taková změna rovněž znemožnila pokračování klinických studií. Vytvořeno proto stanovisko 4 odborných společností (onkogynekologické, onkourologické, pneumoonkologické a dermatoonkologické). Proběhla dílčí jednání na MZ. Jednání s onkogynekologickou společností bylo zatím odloženo.
Prof. Rob shrnuje vzdělávací program v onkogynekologii. Trvání programu nadále minimálně 3 roky, zvýšen důraz na znalosti farmakoterapie včetně imunoterapie. V logbooku upraveny požadavky na výkony v souladu s aktuálními trendy operační léčby. Hlavní změny proto u C53. Připraven nový sylabus otázek, i zde s navýšením požadavků na farmakoterapii. Program aktuálně schválen, čeká se vyjádření akreditační komise. K tématu se vyjadřuje doc. Feyreisl s otázkou kompetencí ESGO vs. EBCOG, která se bude dále řešit.
Prof. Cibula informuje o nemožnosti hlásit indikátory kvality v důsledku zaneprázdněnosti ÚZIS (Covid, pozdní hlášení do NOR). O skutečnosti informováno MZ, které souhlasí s posunem termínů a dohlášením do konce roku. Snaha o dosažení standardizace postupu v hlášení. Dr. Gobel dotazuje časnější potřebu získání dat pro reakreditaci. Zde je však jedinou možností individuální poptání ÚZIS.
Prof. Rob představuje plán aktualizace národních doporučených postupů. Zdůrazněna jejich potřeba pro odbornou diskusi, znalecké posudky i jednotnou klinickou praxi. Připraví pracovní skupiny. Komentář prof. Pilky, zda se po aktualizaci postupů nepokusit o získání souhlasného stanoviska u onkologické společnosti.
Na závěr prof. Cibula informuje o činnosti CEEGOG, jejímiž členy je 15 ze 17 onkogynekologických center. Česká centra jsou obecně aktivní, dobře spolupracující. Nadále nabídka úzké kooperace a pomoci centrální office v onkogynekologickém centru VFN.
Posléze jednotlivá centra referují diagnosticko-terapeutické výsledky a vědeckou aktivitu za rok 2019, jejichž přehled uveden v tab.

CentrumC50C51C52C53C54C56Celkem nových záchytů
Fakultní nemocnice Brno7362348756185
Fakultní nemocnice Hradec Králové0121457479212
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady884211116157144474
Fakultní nemocnice Motol0184646126178
Fakultní nemocnice Olomouc0105286055155
Fakultní nemocnice Plzeň0255487070218
FN s Poliklinikou Ostrava01226113062267
KNTB, a.s. Zlín090246563161
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem0123215442141
Masarykův onkologický ústav Brno014106612978297
Nemocnice České Budějovice0102245445134
Nemocnice Jihlava0100126023105
Nemocnice Na Bulovce941853211543222
Nemocnice Pardubice0111207846156
NsP Nový Jičín01834111894274
ÚPMD Praha6942113402380
Všeobecná fakultní nemocnice20214372109111305