Setkání onkogynekologických center

19.10.2020, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Přítomni osobně nebo on-line zástupci všech onkogynekologických center s výjimkou FN Brno, kteří omluveni.

 

Na úvod setkání referuje prof. Cibula o aktuální problematice organizace onkologické péče v ČR s ohledem na vyjádření onkologické společnosti, která se aktivně snaží odebrat možnost farmakoterapie z rukou subspecializací. Kromě přímého vlivu na kvalitu i dostupnost péče by taková změna rovněž znemožnila pokračování klinických studií. Vytvořeno proto stanovisko 4 odborných společností (onkogynekologické, onkourologické, pneumoonkologické a dermatoonkologické). Proběhla dílčí jednání na MZ. Jednání s onkogynekologickou společností bylo zatím odloženo.

Prof. Rob shrnuje vzdělávací program v onkogynekologii. Trvání programu nadále minimálně 3 roky, zvýšen důraz na znalosti farmakoterapie včetně imunoterapie. V logbooku upraveny požadavky na výkony v souladu s aktuálními trendy operační léčby. Hlavní změny proto u C53. Připraven nový sylabus otázek, i zde s navýšením požadavků na farmakoterapii. Program aktuálně schválen, čeká se vyjádření akreditační komise. K tématu se vyjadřuje doc. Feyreisl s otázkou kompetencí ESGO vs. EBCOG, která se bude dále řešit.

Prof. Cibula informuje o nemožnosti hlásit indikátory kvality v důsledku zaneprázdněnosti ÚZIS (Covid, pozdní hlášení do NOR). O skutečnosti informováno MZ, které souhlasí s posunem termínů a dohlášením do konce roku. Snaha o dosažení standardizace postupu v hlášení. Dr. Gobel dotazuje časnější potřebu získání dat pro reakreditaci. Zde je však jedinou možností individuální poptání ÚZIS.

Prof. Rob představuje plán aktualizace národních doporučených postupů. Zdůrazněna jejich potřeba pro odbornou diskusi, znalecké posudky i jednotnou klinickou praxi. Připraví pracovní skupiny. Komentář prof. Pilky, zda se po aktualizaci postupů nepokusit o získání souhlasného stanoviska u onkologické společnosti.

Na závěr prof. Cibula informuje o činnosti CEEGOG, jejímiž členy je 15 ze 17 onkogynekologických center. Česká centra jsou obecně aktivní, dobře spolupracující. Nadále nabídka úzké kooperace a pomoci centrální office v onkogynekologickém centru VFN.

Posléze jednotlivá centra referují diagnosticko-terapeutické výsledky a vědeckou aktivitu za rok 2019, jejichž přehled uveden v tab.

Centrum C50 C51 C52 C53 C54 C56 Celkem nových záchytů
Fakultní nemocnice Brno 73 6 2 34 87 56 185
Fakultní nemocnice Hradec Králové 0 12 1 45 74 79 212
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 88 42 11 116 157 144 474
Fakultní nemocnice Motol 0 18 4 64 61 26 178
Fakultní nemocnice Olomouc 0 10 5 28 60 55 155
Fakultní nemocnice Plzeň 0 25 5 48 70 70 218
FN s Poliklinikou Ostrava 0 12 2 61 130 62 267
KNTB, a.s. Zlín 0 9 0 24 65 63 161
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 0 12 3 21 54 42 141
Masarykův onkologický ústav Brno 0 14 10 66 129 78 297
Nemocnice České Budějovice 0 10 2 24 54 45 134
Nemocnice Jihlava 0 10 0 12 60 23 105
Nemocnice Na Bulovce 94 18 5 32 115 43 222
Nemocnice Pardubice 0 11 1 20 78 46 156
NsP Nový Jičín 0 18 3 41 118 94 274
ÚPMD Praha 694 2 1 13 40 23 80
Všeobecná fakultní nemocnice 202 14 3 72 109 111 305

 

 

Zapsal J. Sláma

Doporučený postup ČGPS JEP – Sledování pacientek po onkologické léčbě

ČGPS JEP schválila doporučený postup pro sledování pacientek po léčbě zhoubných nádorů a prekanceróz. Níže je odkaz na plné znění textu.

Sledovani_po_lecbe_ZN_a_prekanceroz_2019

SETKÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER 9.9.2019

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Přítomni zástupci a/nebo vedoucí všech onkogynekologických center

 

 1. Prof. Cibula informuje o úspěšném průběhu reakreditačního řízení ve 14 onkogynekologických centrech, zbylá 3 centra (FNKV, ÚPMD, Pardubice) mají plánovánu reakreditaci na rok 2020. Akreditaci nezískaly nemocnice v Liberci a ve Znojmě.
 2. Prof. Cibula a prof. Rob shrnují, že došlo ke shodě mezi odbornou společností, plátci zdravotní péče a MZ ČR (resp. pracovní skupinou na MZ ČR) na seznamu onkogynekologických výkonů, které by měly být hrazeny pouze v akreditovaných centrech. Některé pojišťovny budou uplatňovat okamžitě. Ve VZP již však proběhla dohadovací řízení, výkony budou nasmlouvány akreditovaným centrům, ale až s novou smlouvou.
 3. Prof. Cibula a prof. Rob dále uvádějí, že byl aktualizován vzdělávací program v onkogynekologii. Úpravy programu reflektují snižování počtu některých výkonů (snížení počtu radikálních hysterektomií, sjednocení laparotomických a laparoskopických lymfadenektomií). V programu jsou nově definována akreditovaná centra, ve světle úprav je změněn i logbook. V rámci programu přibyla definice kompetencí onkogynekologa. Rovněž je definována pozice školitele v onkogynekologii, která vyžaduje minimálně 3 roky praxe v subspecializaci.
 4. Prof. Sláma informuje o webových stránkách sekce (www.onkogynekologie.com) s apelem na pravidelnou aktualizaci kontaktů na vedoucí onkogynekologických center, která je důležitá pro rychlou komunikaci. Dále seznamuje s doporučeným postupem pro sledování pacientek po léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů, která byla oponována a schválena výborem ČGPS JEP a bude ještě letos publikována v České gynekologii. Zástupcům onkogynekologických center je rovněž představen návrh na zařazení HPV DNA testu do screeningu C53, který byl schválen výborem onkogynekologické sekce, ale vetován výborem sekce pro cervikální kolposkopii a patologii, a jehož další osud bude diskutován s výborem ČGPS JEP.
 5. Prof. Dušek v zastoupení prof. Cibulou v prezentaci statistických indikátorů předkládá pozitivní informaci o posunu onkogynekologických výkonů do center, která vykazují obecně lepší přežití na všechna zhoubná gynekologická onemocnění. Mimo centra řešeno do 10 % výkonů.
 6. Dále jsou referovány nově nastupující mechanismy úhrad, které vychází z nákladů na hospitalizaci pacientky. V rámci MDC 13 je nově definováno 7 DRG bází, na které je vyhrazeno z analýzy nákladů z roku 2017 celkově 283 mil. Kč. Platby za případ budou nově řešeny mimo paušál.
 7. Následně je diskutováno hlášení definovaných indikátorů kvality. Současná data dokládají vysokou kvalitu péče v centrech. Další hlášení stávajících indikátorů je plánováno na září 2020 s následným hodnocením pracovní skupinou MZ ČR.
 8. Závěrem je prof. Cibulou shrnuta role a účast českých onkogynekologických center v CEEGOG. Představeno je rovněž aktuální portfolio běžících komerčních a akademických studií a související problematika smluvních vztahů a GDPR. Prof. Zikán připomíná kongres SNGP, který bude letos v Praze, a vybízí k aktivní účasti.

 

 1. Přehled záchytů zhoubných nádorů v jednotlivých centrech.
Centrum Celkem ZN/ pouze gynekologické bez ZN prsů Prekancerózy ZN prsu ZN vulvy ZN vaginy ZN cervixu ZN děložního těla ZN tuby a ovaria Jiné

ZN

VFN 584 / 363 531 221 19 4 87 120 133 15
FN Brno 155 / 89 134 66 9 1 23 72 50 8
Zlín 156 / 156 143 9 1 24 60 62 7
NNB 291 / 184 118 107 5 4 37 87 51 7
Pardubice 178 / 178 163 14 2 26 81 54 6
FNM 162 / 162 336 10 5 32 67 47 1
Jihlava 113 / 113 39 14 1 15 50 33 6
Hradec Králové 426 / 176 153 250 12 1 23 82 45 3
Ústí n. L 124 / 124 66 7 1 18 62 36 11
FNKV 486 / 375 842 111 21 13 90 124 123 4
ÚPMD 421 / 78 151 343 5 3 14 29 27 17
Olomouc 204 / 204 76 11 2 33 60 84 14
MOU 270 / 270 36 14 6 47 121 69 4
N. Jičín 303 / 303 74 13 11 31 138 110 6
Č. Budějovice 151 / 151 266 15 0 17 58 61 3
Plzeň 238 / 238 286 17 3 59 83 69 9
Ostrava 192 / 192 140 13 5 43 66 65 5

 

 

Zapsal J. Sláma

 

 

 

Schůze výboru Onkogynekologické sekce ČGPS – 23/11/2018 Mikulov

Přítomni (bez titulů) – Cibula, Halaška, Rob, Sláma, Weinberger, Zikán

 

 1. Diskutovány posuny v nasmlouvání výkonů radikálních onkogynekologických operací pouze pro onkocentra. Prof. Rob referuje o podpoře na úrovni MZ i o plánovaných úpravách smluv s pojišťovnami. Z úprav zatím vyjmuty kódy DRG, u kterých vyčkáváno na program „restart DRG“, a kódy robotických výkonů.
 2. Probíhající reakreditace onkocenter. Všechna stávající centra splňují požadavky – předpokladem je, že nedojde k žádným změnám oproti aktuální síti. Pro budoucnost plánováno hodnocení center společnou kooperací mezi odbornými společnostmi, ÚZIS a MZ.
 3. Probrány sporné body doporučeného postupu pro poléčebné sledování gynekologických malignit vypracovaného klinickými onkology. Výbor připraví návrh na rozsah dispenzárních kontrol i kritéria pro triage pacientek vhodných pro časné předání do péče registrujícího gynekologa.
 4. Diskutován obsah a rozsah webových stránek onkogynekologie.com – rozhodnuto o ponechání v aktuální podobě statické informační a kontaktní platformy.
 5. Návrh doc. Halašky na zapojení „mladých“ onkogynekologů a onkogynekologů v tréninku do práce výboru. Po diskuzi spíše zamítnut, neboť počet onkogynekologů v celé ČR je limitovaný a jednotlivé skupiny i týmy již nyní kooperují.

Zapsal: J. Sláma

 

Aktualizace kontaktů

Vážení členové onkogynekologické sekce,

prosíme o laskavou aktualizaci Vašich mailových a telefonických kontaktů.

Příslušné informace směřujte na e-mail vědeckého sekretáře sekce: jiri.slama@vfn.cz

 

 

 

Zápis ze zasedání onkogynekologických center – 28.5.2018 – posluchárna GPK VFN a 1. LF UK

 • Rob prezentoval výsledky voleb do výboru Onkogynekologické sekce ČGPS (bez titulů):

Cibula, Rob, Sláma, Halaška, Zikán, Fišerová, Weinberger

 • Novým předsedou sekce byl zvolen Cibula, místopředsedou Rob, vědeckým sekretářem Sláma
 • Cibula prezentoval část statistických dat získaných od plátců zdravotní péče, které zpracovává doc. Dušek.
 • Dokladem centralizace onkogynekologické péče je, že většina radikálních výkonů je řešena v centrech (např.: 97% radikálních hysterektomií provedeno v onkocentrech), otázkou zůstává správné a jednotné vykazování (kód/DRG)
 • Sehnal referoval o „Restart DRG“ pro onkogynekologii. Výstup bude poslán v kopii prof. Cibulovi (SNGP) a dr. Dvořákovi (ČGPS).
 • Následně proběhla prezentace výsledků jednotlivých onkocenter. V přehledu je uvedena v tabulce.
 • Na zasedání navazovalo setkání českých center participujících v CEEGOG s prezentací akademických a komerčních studií a nabídkou školení pro studijní koordinátorky v centrální kanceláři CEEGOG při VFN.
Centrum N záchytů C50 N „gynekologických“ záchytů
FN Plzeň 221
FN Olomouc 175
FN Brno 83 148
Zlín 160
FN Hradec Králové 238 180
Pardubice 157
MOÚ 265
Nemocnice Na Bulovce 107 105
Jihlava 116
FNKV 84 374
Nový Jičín 321
Ústí nad Labem 133
ÚPMD 475 99
VFN 134 444
FN Ostrava 211
České Budějovice 123
FNM 212

 

 

výstupy:             

 • Oficiální žádost na doc. Duška o zaslání statistických dat jednotlivým centrům před reakreditací (Cibula)
 • Rozeslat seznam DRG pro onkogynekologii (Halaška)

 

 

zapsal:  doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Onkocentra 2017/2018 + CEEGOG centra

Vážení kolegové,                                         1.5.2018

rádi bychom Vás pozvali na schůzku zástupců onkogynekologických center, které se uskuteční 28. května 2018 v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze – Apolinářská 18!

Setkání se uskuteční v posluchárně (přízemí) od 12.00 do  14.30 hod. Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do  17.00 hod.

Agenda setkání onkogynekologických center:

 • Seznámení s výsledky voleb – Nový výbor Onkogynekologické sekce 2018-2222
 • Jednání na MZ – proplácení kodu onkogynekologické radikální léčby
 • Reakreditace center 2018 – výzva MZ ČR
 • Referování center 2018 – každé centrum si připraví souhrnou prezentaci s jednotlivými dg.-
 • Různé

Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do  17.00 hod.

Agenda CEEGOG:

 • ENGOT a ENGOT studie
 • Rare tumor group
 • Etické komise, smlouvy, rozpočty
 • Kapacita studijních týmů
 • CEEGOG studie v ČR

Návrhy na doplnění agendy jak pro setkání onko center tak CEEGOG prosím zasílejte nejpozději do 10. května.

Prosíme o potvrzení účasti centra – lukas.rob@fnkv.cz a CEEGOG ivana.nohova@vfn.cz

Na shledání za výbor onkogynekologické sekce

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.         Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 

International workshop on ultrasound in gynecologic oncology

Intensive course in gynecologic oncology scanning and implementation of ultrasound into the management of patients with gynecological cancer.

18.-19.5.2018, VFN

cena: 250 EUR

přihlášky: Štepánka Kupcová (e-mail: Kupcovas@seznam.cz)

IVW 2018

6th International Video Workshop (IVW) on Radical Surgery in Gynaecological Oncology
endorsed by ESGO will be held in Prague, April 26th– 28th, 2018

více informací na: www.ivw-prague.cz

M.H.

ESGO akreditace v ČR

15.6.2017 získala Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3. LFUK jako 3. pracoviště v České republice ESGO akreditaci.

Michael Halaška