Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru 23.2.2015

Zápis z jednání Onkogynekologických center a výboru Onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP             23.2.2015

Přítomni:

prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc., doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D.,prof.MUDr.David Cibula,CSc., prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D. , prim.MUDr. Ivo Blšťák, doc.MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., doc.MUDr. Jaroslav Feyereisl,CSc.,as.MUDr. Libor Ševčík,PhD.,as.MUDr. Luboš Minář, doc.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., as.MUDr.J. Presl,Ph.D.,prim.MUDr. Petr Sák,Ph.D.,doc.MUDr. Eduard Kučera,CSc., prim.MUDr. Borek Sehnal , prim.MUDr. Zdeněk Adamík,Ph.D.,prof.MUDr. Aleš Roztočil,CSc., doc.MUDr. Michael Halaška , Ph.D.

Omluveni:

prim.MUDr. Josef Chovanec,Ph.D., doc. MUDr. Michal Zikán,Ph.D.

1. Prof. Rob a doc. Feyereisl seznámili přítomné se stavem jednání Pracovní skupiny pro koordinaci projektu ESIF, která má za úkol rozdělit dotaci Evropské unie pro perinatologická a onkogynekologická centra. Byl vytvořen doporučený standard vybavení onkogynekologického centra, který bude rozeslán k připomínkování a následně bude použit pracovní skupinou.

 2. Prof. Rob a prof. Cibula představili formát a možnosti statistického zpracování dat onkogynekologických center, které budou moci být použity pro audit. Bude nutné časem stanovit nepodkročitelná minima.

 3. Všemi hlasy byla odsouhlasena možnost přímé komparace jednotlivých center doc. Duškem, pro použití při auditech, ne pro veřejnou prezentaci.

 4. Všemi hlasy byla odsouhlasena změna definic 3 a 5 letého přežití jako indikátoru kvality navržená doc. Duškem.

 5. Termín schůzky onkogynekologických center a výboru OGS byl stanoven na 13.4.2015, 13.00.

zapsal:                             doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůzky Onkogynekologických center a nového výboru.

Zápis ze zasedání Výboru onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS a vedoucích onkogynekologických center.

Datum: 23.11.2014

Přítomni: prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc., prof.MUDr.David Cibula, CSc., doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D., as.MUDr.Libor Ševčík,Ph.D., doc.MUDr.Michal Zikán.Ph.D., prim.MUDr.Josef Chovanec, Ph.D., prim.MUDr.Ivo Blšťák, doc.MUDr.Jiří Špaček, as.MUDr.Luboš Minář, prim.MUDr.Petr Sák,Ph.D., prim.MUDr.Borek Sehnal, prim.MUDr.Zdeněk Adamík,Ph.D, prof.MUDr.Aleš Roztočil,CSc., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Omluveni: prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., doc.MUDr.Radovan Pilka,Ph.D., prim.MUDr.Zdeněk Adamík,Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Novotný,CSc.

Rob: Představení nového výboru: předseda Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. místopředseda sekce prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. vědecký sekretář sekce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Rob: Začíná příprava na audit onkogynekologických center – plán na březen, duben. Statistická data budou dodána doc. Duškem.

Nemocnici České Budějovice je doporučeno zapojení do systému sběru dat tak, aby mohlo centrum předložit komplementární report výsledků.

Cibula: Představení CEEGOGu, který se zapojil do struktury ENGOT. Další fungování bude závislé na zapojení jednotlivých center.

Rob: Je nutné finalizovat doporučené postupy onkogynekologických diagnóz z roku 2012. Poslední verze budou rozeslány odpovídajícím členům panelu a členům výboru sekce.

Přednášky z Bauerova dne budou vystaveny na webových stránkách Onkogynekologické sekce a SNGP.

Vytvoření nových doporučení na základě nových poznatků, které budou podstoupeny výboru ČGPS ČLS JEP:

– salpingektomie u benigních indikací k hysterektomii FN Motol

– salpingektomie alternativou sterilizace FN Motol

– adnexektomie ve věku po 50 letech VFN

– profylaktické výkony VFN

Zápis: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůze výboru onkogynekologické společnosti

Zápis schůze výboru Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP

9.9.2014, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

 

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

 

Revizní komise ČGPS ČLS JEP:

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

 

Omluveni:

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

as. MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

 

  1. Úvodem proběhlo tajné hlasovaní předsedy Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP, ve kterém byl většinou 4/5 zvolen prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
  2. Následně byl výborem zvolen místopředseda sekce prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a vědecký sekretář sekce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
  3. Diskutován byl program Bauerova dne, který se bude konat 23.11.2014.
  4. Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. byli delegováni, aby jednali s pojišťovnou ohledně proplácení výkonů onkogynekologickým centrům

 

10.9.2014

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůzky onkogynekologických center 2014.

Zápis ze zasedání onkogynekologických center 17. 3. 2014

Členové výboru (bez titulů) – Rob, Cibula, Robová, Ševčík, Svoboda, Sláma, Zikán

Zástupci akreditovaných center (bez titulů) – Špaček, Pilka, Novotný, Sák, Vančo, Bartoš, Sehnal, Minář, Chovanec,  Adamík, Halaška MJ, Roztočil

Zástupci v současnosti neakreditovaných pracovišť –  Kučera, Feyreisl, Turyna

 

Na úvod prof. Rob seznámil účastníky se současným stavem akreditace onkogynekologických center pro vysoce specializovanou péči. V České republice bylo akreditováno a dekrety MZ obdrželo celkem 14 center. Věstník MZ ČR zatím nevyšel, přestože byl připraven do tisku 30.10.2013. Důvodem je odvolání neúspěšných pracovišť ÚPMD Podolí a FN Královské Vinohrady. Výsledek rozkladového řízení, které proběhlo na MZ ČR nebyl zatím zveřejněn. Seznam akreditovaných center v roce 2013 je na stránkách sekce www.onkogynekologie.com.

Doc. Dušek představil projekt datových skladů umožňujících analýzu a verifikaci onkogynekologické péče. Ukázal možnosti využití pro audit péče, hodnocení počtu výkonů a posuzování parametrů onkologické péče včetně přežití pacientek. Pro zajištění adekvátní funkčnosti systému je třeba doladit seznam výkonů a jejich určení ve statistice a doplnit nepřesnou metodiku hodnocení sledovaných indikátorů. V plánu je pilotní testování systému s výstupy nejpozději do září 2014. Pro každé onkogynekologické centrum bude připraven webový report s benchmarkingem. V diskuzi (doc. Kučera, prim. Bartoš, doc. Novotný, doc. Svoboda, prof. Cibula) bylo upřesněno, že data budou analyzována vždy pro konkrétní centrum s porovnáním proti všem ostatním centrům, že při úmrtí pacientky bude možné stanovit kauzální příčinu a její vztah k onkologickému onemocnění a že systém umožňuje odlišit primární komplexní péči od péče o pacientky „migrujících“ během léčby nebo po ní. Výstupy ze systému by do budoucna měly sloužit i jako podklad pro hodnocení indikátorů kvality.

Následovalo referování onkologické péče v jednotlivých centrech. Referování se zúčastnilo všech 14 akreditovaných center a i zástupci dvou neúspěšných center, které se odvolali (ÚPMD a FN KV).  Přehled počtu záchytů nových případů gynekologických ZN uvádí tabulka.

 

Centrum Počet nových gynekologických ZN záchytů bez ZN prsu Počet nových záchytů ZN prsu
Nemocnice Na Bulovce 157 116
FN Brno 135 87
FN Hradec Králové 153
FN Motol 418 92
MOU 293
Nový Jičín 391
Jihlava 50
VFN 450 168
Zlín 160  
FN Olomouc 146
FN Ostrava 200
FN Plzeň 200
České Budějovice 141  
Ústí nad Labem 108
FNKV 106 136
ÚPMD 84 265

 

Prof. Rob, doc. Feyreisl a prof. Cibula diskutovali otázku minimálního počtu případů i neshodu v názoru na zařazení center vysoce specializované onkogynekologické péče, která minimální kritéria nesplňují. Tato kriteria byla vydána vyhláškou MZ. Jednou z podmínek pro udělení akreditace Onkogynekologického centra vysoce specializované péče byla návaznost na KOC. Z rozhodnutí zástupců MZ, zástupců plátců a onkologické společnosti bylo podmínkou, že centra vysoce specializované péče musí být součástí zdravotnických zařízení s KOC.  

Prof. Rob informoval o připravovaných změnách v subspecializačním vzdělávání v onkogynekologii. Hlavní změny se týkají navýšení počtu požadovaných mammologických výkonů, jsou stanovena nová kriteria pro školitele (publikace s IF). Po vzoru Onkogynekologie budou i ostatní subspecializace vyžadovat v dvoustupňovém systému pro nejvyšší stupeň akreditace školícího centra akreditaci EBCOG + evropskou akreditaci dané subspecializace. V Onkogynekologii EBCOG – ESGO. 

Prof. Cibula představil plán na založení středoevropské kolaborativní skupiny a její začlenění do stávající struktury kolaborativních skupin v Evropě.

Prof. Rob připomněl letošní volby do výboru sekce a snahu o rozšíření členské základny v jednotlivých centrech.

Výborem byla odsouhlasena odměna pro pí. Veitzovou za celé funkční období v
částce 6.000,- Kč ( 4x 1.500,-).

Na závěr informoval doc. Halaška o chystaném ENYGO Masterclass v Madridu a publikačním workshopu ve Varšavě.

Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.