Setkání onkogynekologických center

19.10.2020, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Přítomni osobně nebo on-line zástupci všech onkogynekologických center s výjimkou FN Brno, kteří omluveni.

 

Na úvod setkání referuje prof. Cibula o aktuální problematice organizace onkologické péče v ČR s ohledem na vyjádření onkologické společnosti, která se aktivně snaží odebrat možnost farmakoterapie z rukou subspecializací. Kromě přímého vlivu na kvalitu i dostupnost péče by taková změna rovněž znemožnila pokračování klinických studií. Vytvořeno proto stanovisko 4 odborných společností (onkogynekologické, onkourologické, pneumoonkologické a dermatoonkologické). Proběhla dílčí jednání na MZ. Jednání s onkogynekologickou společností bylo zatím odloženo.

Prof. Rob shrnuje vzdělávací program v onkogynekologii. Trvání programu nadále minimálně 3 roky, zvýšen důraz na znalosti farmakoterapie včetně imunoterapie. V logbooku upraveny požadavky na výkony v souladu s aktuálními trendy operační léčby. Hlavní změny proto u C53. Připraven nový sylabus otázek, i zde s navýšením požadavků na farmakoterapii. Program aktuálně schválen, čeká se vyjádření akreditační komise. K tématu se vyjadřuje doc. Feyreisl s otázkou kompetencí ESGO vs. EBCOG, která se bude dále řešit.

Prof. Cibula informuje o nemožnosti hlásit indikátory kvality v důsledku zaneprázdněnosti ÚZIS (Covid, pozdní hlášení do NOR). O skutečnosti informováno MZ, které souhlasí s posunem termínů a dohlášením do konce roku. Snaha o dosažení standardizace postupu v hlášení. Dr. Gobel dotazuje časnější potřebu získání dat pro reakreditaci. Zde je však jedinou možností individuální poptání ÚZIS.

Prof. Rob představuje plán aktualizace národních doporučených postupů. Zdůrazněna jejich potřeba pro odbornou diskusi, znalecké posudky i jednotnou klinickou praxi. Připraví pracovní skupiny. Komentář prof. Pilky, zda se po aktualizaci postupů nepokusit o získání souhlasného stanoviska u onkologické společnosti.

Na závěr prof. Cibula informuje o činnosti CEEGOG, jejímiž členy je 15 ze 17 onkogynekologických center. Česká centra jsou obecně aktivní, dobře spolupracující. Nadále nabídka úzké kooperace a pomoci centrální office v onkogynekologickém centru VFN.

Posléze jednotlivá centra referují diagnosticko-terapeutické výsledky a vědeckou aktivitu za rok 2019, jejichž přehled uveden v tab.

Centrum C50 C51 C52 C53 C54 C56 Celkem nových záchytů
Fakultní nemocnice Brno 73 6 2 34 87 56 185
Fakultní nemocnice Hradec Králové 0 12 1 45 74 79 212
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 88 42 11 116 157 144 474
Fakultní nemocnice Motol 0 18 4 64 61 26 178
Fakultní nemocnice Olomouc 0 10 5 28 60 55 155
Fakultní nemocnice Plzeň 0 25 5 48 70 70 218
FN s Poliklinikou Ostrava 0 12 2 61 130 62 267
KNTB, a.s. Zlín 0 9 0 24 65 63 161
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 0 12 3 21 54 42 141
Masarykův onkologický ústav Brno 0 14 10 66 129 78 297
Nemocnice České Budějovice 0 10 2 24 54 45 134
Nemocnice Jihlava 0 10 0 12 60 23 105
Nemocnice Na Bulovce 94 18 5 32 115 43 222
Nemocnice Pardubice 0 11 1 20 78 46 156
NsP Nový Jičín 0 18 3 41 118 94 274
ÚPMD Praha 694 2 1 13 40 23 80
Všeobecná fakultní nemocnice 202 14 3 72 109 111 305

 

 

Zapsal J. Sláma