SETKÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER 9.9.2019

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Přítomni zástupci a/nebo vedoucí všech onkogynekologických center

 

  1. Prof. Cibula informuje o úspěšném průběhu reakreditačního řízení ve 14 onkogynekologických centrech, zbylá 3 centra (FNKV, ÚPMD, Pardubice) mají plánovánu reakreditaci na rok 2020. Akreditaci nezískaly nemocnice v Liberci a ve Znojmě.
  2. Prof. Cibula a prof. Rob shrnují, že došlo ke shodě mezi odbornou společností, plátci zdravotní péče a MZ ČR (resp. pracovní skupinou na MZ ČR) na seznamu onkogynekologických výkonů, které by měly být hrazeny pouze v akreditovaných centrech. Některé pojišťovny budou uplatňovat okamžitě. Ve VZP již však proběhla dohadovací řízení, výkony budou nasmlouvány akreditovaným centrům, ale až s novou smlouvou.
  3. Prof. Cibula a prof. Rob dále uvádějí, že byl aktualizován vzdělávací program v onkogynekologii. Úpravy programu reflektují snižování počtu některých výkonů (snížení počtu radikálních hysterektomií, sjednocení laparotomických a laparoskopických lymfadenektomií). V programu jsou nově definována akreditovaná centra, ve světle úprav je změněn i logbook. V rámci programu přibyla definice kompetencí onkogynekologa. Rovněž je definována pozice školitele v onkogynekologii, která vyžaduje minimálně 3 roky praxe v subspecializaci.
  4. Prof. Sláma informuje o webových stránkách sekce (www.onkogynekologie.com) s apelem na pravidelnou aktualizaci kontaktů na vedoucí onkogynekologických center, která je důležitá pro rychlou komunikaci. Dále seznamuje s doporučeným postupem pro sledování pacientek po léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů, která byla oponována a schválena výborem ČGPS JEP a bude ještě letos publikována v České gynekologii. Zástupcům onkogynekologických center je rovněž představen návrh na zařazení HPV DNA testu do screeningu C53, který byl schválen výborem onkogynekologické sekce, ale vetován výborem sekce pro cervikální kolposkopii a patologii, a jehož další osud bude diskutován s výborem ČGPS JEP.
  5. Prof. Dušek v zastoupení prof. Cibulou v prezentaci statistických indikátorů předkládá pozitivní informaci o posunu onkogynekologických výkonů do center, která vykazují obecně lepší přežití na všechna zhoubná gynekologická onemocnění. Mimo centra řešeno do 10 % výkonů.
  6. Dále jsou referovány nově nastupující mechanismy úhrad, které vychází z nákladů na hospitalizaci pacientky. V rámci MDC 13 je nově definováno 7 DRG bází, na které je vyhrazeno z analýzy nákladů z roku 2017 celkově 283 mil. Kč. Platby za případ budou nově řešeny mimo paušál.
  7. Následně je diskutováno hlášení definovaných indikátorů kvality. Současná data dokládají vysokou kvalitu péče v centrech. Další hlášení stávajících indikátorů je plánováno na září 2020 s následným hodnocením pracovní skupinou MZ ČR.
  8. Závěrem je prof. Cibulou shrnuta role a účast českých onkogynekologických center v CEEGOG. Představeno je rovněž aktuální portfolio běžících komerčních a akademických studií a související problematika smluvních vztahů a GDPR. Prof. Zikán připomíná kongres SNGP, který bude letos v Praze, a vybízí k aktivní účasti.

 

  1. Přehled záchytů zhoubných nádorů v jednotlivých centrech.
Centrum Celkem ZN/ pouze gynekologické bez ZN prsů Prekancerózy ZN prsu ZN vulvy ZN vaginy ZN cervixu ZN děložního těla ZN tuby a ovaria Jiné

ZN

VFN 584 / 363 531 221 19 4 87 120 133 15
FN Brno 155 / 89 134 66 9 1 23 72 50 8
Zlín 156 / 156 143 9 1 24 60 62 7
NNB 291 / 184 118 107 5 4 37 87 51 7
Pardubice 178 / 178 163 14 2 26 81 54 6
FNM 162 / 162 336 10 5 32 67 47 1
Jihlava 113 / 113 39 14 1 15 50 33 6
Hradec Králové 426 / 176 153 250 12 1 23 82 45 3
Ústí n. L 124 / 124 66 7 1 18 62 36 11
FNKV 486 / 375 842 111 21 13 90 124 123 4
ÚPMD 421 / 78 151 343 5 3 14 29 27 17
Olomouc 204 / 204 76 11 2 33 60 84 14
MOU 270 / 270 36 14 6 47 121 69 4
N. Jičín 303 / 303 74 13 11 31 138 110 6
Č. Budějovice 151 / 151 266 15 0 17 58 61 3
Plzeň 238 / 238 286 17 3 59 83 69 9
Ostrava 192 / 192 140 13 5 43 66 65 5

 

 

Zapsal J. Sláma