Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru z 20.1.2016

Zápis ze zasedání vedoucích onkogynekologických center (OGC) a výboru Onkogynekologické sekce ČGPS a ČLS JEP

20.1.2016, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.,prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák, doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., doc.MUDr. Vít unzeitig, CSc., as. MUDr. Luboš Minář,Ph.D., prof.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Novotný,CSc., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., prim. MUDr. Zdeněk Adamík,CSc., MUDr. Roman Peschout, doc.MUDr. Milan Košťál,CSc., doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., doc. MUDr. Michal Zikán,Ph.D., doc. MUDr. Jiří Sláma,Ph.D., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Prof. Rob a prof. Cibula referovali o stavu dotačního programu na vybavení Center vysoké specializované zdravotní péče v onkogynekologii. Věstník 17/2015 specifikuje vybavení včetně nových položek, které se ale částečně kryjí s předchozími dotačními programy Evropské unie, které byly určeny na vybavení KOC. Účastníci byli dále upozornění na riziko nutnosti vracení vynaložených financí v případě ztráty akreditace pro onkogynekologii.

Hlasováním 10:7 byl odsouhlasen další postup ve smyslu: dodatek věstníku nekomentovat.

Prof. Cibula prezentoval statistickou analýzu onkogynekologických center, kterou poskytl doc. Dušek, ředitel ÚZIS. Do analýzy jsou t.č. zapojena všechna centra kromě OGC Pardubice, ÚPMD a Zlín. Prof. Cibula poskytne vedoucím OGC kontakt na doc. Duška, aby si každé centrum mohlo vyžádat svá odtajněná data.

Prof. Pilka referoval o jednání týkající se robotické chirurgie.

Prof. Rob a prof. Cibula byli jednohlasně zplnomocněni k jednání s pojišťovnami týkající se tvorby seznamu diagnóz a kódů pro OGC.

Příští schůze OGC a výboru Onkogynekologické sekce bude 14.3.2016, 13.00 v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole. Bude probíhat audit výsledků OGC.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

vědecký sekretář Onkogynekolgické sekce ČGPS a ČLS JEP