Akce

Zápis ze schůzky onkogynekologických center 2014.

Zápis ze zasedání onkogynekologických center 17. 3. 2014

Členové výboru (bez titulů) – Rob, Cibula, Robová, Ševčík, Svoboda, Sláma, Zikán

Zástupci akreditovaných center (bez titulů) – Špaček, Pilka, Novotný, Sák, Vančo, Bartoš, Sehnal, Minář, Chovanec,  Adamík, Halaška MJ, Roztočil

Zástupci v současnosti neakreditovaných pracovišť –  Kučera, Feyreisl, Turyna

 

Na úvod prof. Rob seznámil účastníky se současným stavem akreditace onkogynekologických center pro vysoce specializovanou péči. V České republice bylo akreditováno a dekrety MZ obdrželo celkem 14 center. Věstník MZ ČR zatím nevyšel, přestože byl připraven do tisku 30.10.2013. Důvodem je odvolání neúspěšných pracovišť ÚPMD Podolí a FN Královské Vinohrady. Výsledek rozkladového řízení, které proběhlo na MZ ČR nebyl zatím zveřejněn. Seznam akreditovaných center v roce 2013 je na stránkách sekce www.onkogynekologie.com.

Doc. Dušek představil projekt datových skladů umožňujících analýzu a verifikaci onkogynekologické péče. Ukázal možnosti využití pro audit péče, hodnocení počtu výkonů a posuzování parametrů onkologické péče včetně přežití pacientek. Pro zajištění adekvátní funkčnosti systému je třeba doladit seznam výkonů a jejich určení ve statistice a doplnit nepřesnou metodiku hodnocení sledovaných indikátorů. V plánu je pilotní testování systému s výstupy nejpozději do září 2014. Pro každé onkogynekologické centrum bude připraven webový report s benchmarkingem. V diskuzi (doc. Kučera, prim. Bartoš, doc. Novotný, doc. Svoboda, prof. Cibula) bylo upřesněno, že data budou analyzována vždy pro konkrétní centrum s porovnáním proti všem ostatním centrům, že při úmrtí pacientky bude možné stanovit kauzální příčinu a její vztah k onkologickému onemocnění a že systém umožňuje odlišit primární komplexní péči od péče o pacientky „migrujících“ během léčby nebo po ní. Výstupy ze systému by do budoucna měly sloužit i jako podklad pro hodnocení indikátorů kvality.

Následovalo referování onkologické péče v jednotlivých centrech. Referování se zúčastnilo všech 14 akreditovaných center a i zástupci dvou neúspěšných center, které se odvolali (ÚPMD a FN KV).  Přehled počtu záchytů nových případů gynekologických ZN uvádí tabulka.

 

Centrum Počet nových gynekologických ZN záchytů bez ZN prsu Počet nových záchytů ZN prsu
Nemocnice Na Bulovce 157 116
FN Brno 135 87
FN Hradec Králové 153
FN Motol 418 92
MOU 293
Nový Jičín 391
Jihlava 50
VFN 450 168
Zlín 160  
FN Olomouc 146
FN Ostrava 200
FN Plzeň 200
České Budějovice 141  
Ústí nad Labem 108
FNKV 106 136
ÚPMD 84 265

 

Prof. Rob, doc. Feyreisl a prof. Cibula diskutovali otázku minimálního počtu případů i neshodu v názoru na zařazení center vysoce specializované onkogynekologické péče, která minimální kritéria nesplňují. Tato kriteria byla vydána vyhláškou MZ. Jednou z podmínek pro udělení akreditace Onkogynekologického centra vysoce specializované péče byla návaznost na KOC. Z rozhodnutí zástupců MZ, zástupců plátců a onkologické společnosti bylo podmínkou, že centra vysoce specializované péče musí být součástí zdravotnických zařízení s KOC.  

Prof. Rob informoval o připravovaných změnách v subspecializačním vzdělávání v onkogynekologii. Hlavní změny se týkají navýšení počtu požadovaných mammologických výkonů, jsou stanovena nová kriteria pro školitele (publikace s IF). Po vzoru Onkogynekologie budou i ostatní subspecializace vyžadovat v dvoustupňovém systému pro nejvyšší stupeň akreditace školícího centra akreditaci EBCOG + evropskou akreditaci dané subspecializace. V Onkogynekologii EBCOG – ESGO. 

Prof. Cibula představil plán na založení středoevropské kolaborativní skupiny a její začlenění do stávající struktury kolaborativních skupin v Evropě.

Prof. Rob připomněl letošní volby do výboru sekce a snahu o rozšíření členské základny v jednotlivých centrech.

Výborem byla odsouhlasena odměna pro pí. Veitzovou za celé funkční období v
částce 6.000,- Kč ( 4x 1.500,-).

Na závěr informoval doc. Halaška o chystaném ENYGO Masterclass v Madridu a publikačním workshopu ve Varšavě.

Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.